top of page

VIDEO TITLE

Home: Video
Politician News Interview

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

Home: Welcome

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Home: Subscribe
Search

倫敦香港監察譴責平安夜港警暴行Hong Kong Watch Condemns X'mas Eve Police Brutality. Trans. Chapman Chen, HKBNews

倫敦人權組織香港監察Hong Kong Watch出聲明譴責平安夜香港警察的野蠻行為,呼籲即刻進行國際獨立調查、實施麥列斯基Magnitsky Act制裁: 香港和平購物者及抗爭人士,昨慶祝平安夜,竟受到警察殘酷鎮壓,香港監察大為震驚。...

香港邵嵐在眾議院籲美速制裁侵犯香港人權官員 JoeySiu at USHouse Begs US to Sanction HK HumanRights-Violating Officials Fast

本年十二月十日人權日,美國外交事務亞洲小組委員會舉行聽證會,涵括新疆及香港人權狀況。香港城市大學學生會副會長邵嵐小姐作證。請大家關住香港六千異見人士被捕,克警發射萬枚催淚彈,對示威者濫用武力;被捕者在拘留中心,常遭酷刑虐待,甚至性暴力輪姦;又提到梁天琦被捕入獄以來,香港政治...

應承五大訴求收你皮!How the 5 Demands may be Granted to Fool Hongkongers!By Chapman Chen, HKBNews

坊間傳聞中國會應承香港五大訴求,應該係吹水。但中國一旦應承五大訴求,例如委任表面中立暗底親共法官成立獨立調查委員會,就可令港豬三呼萬歲,解散時代革命,然後加強換血殖民, 秋後算帳,最終收香港人的皮。如今香港人要的,正如美國參議員Marco Rubio同Nancy...

網媒記者執彈殼被捕;香港新聞自由何在?Hong Kong Online Journalist Deprived of Press Freedom. By Chapman Chen曾焯文

八月五號凌晨三點十五分,網媒前線觀察記者鄭偉成,持有效記者證,獨自一人在觀塘警署外,安全島上,檢獲海綿彈殼(警察早前無警告就從差館高處向示威人士發射),志在專題報道警察用過期彈,詎料被警察以非法集結及非法藏有彈藥罪名拘捕,沒收相機電話三腳架頭盔防毒面具記者證等採訪必需品,拘...

逆權律師:如法庭受衝擊,應譴責政府!Frontline HK Lawyer: Should the Court be Stormed, Condemn Govt! By Chapman Chen

八月七號香港律師黑衣遊行,抗議律政司濫告。 其中有幪面律師話:「我已經唔識得點樣畀法律意見,皆因政權無視法律;香港法律經已無有效保障個人基本人權!香港警察經已由無差別打人,發展到無差別 拉人。繼警察被政權擺上枱,如今輪到法庭被政權擺上枱。我唔鼓勵衝擊法庭,亦都唔希望見到。但...

Home: Blog2

CONTACT

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page