top of page
Search
  • Writer's pictureChapman Chen

突發 ! 日本銀行宣佈加印日元108 萬億
日本銀行BOJ 宣佈加印日元108 萬億救市 ,類似美國聯邦儲備局六萬億托市。 咁印法遲早出事, 首先通縮 , 然後超級通脹, 全球金融體系勢將崩潰 , 唯一出路係 比特幣黃金同白銀。 股票、法定貨幣 可以亂印貶值 ;比特幣數量封頂,不會貶值。 比特幣甚至好過黃金, 黃金可以充公, 但無人可以封到你個比特幣戶口。 奧巴馬總統講過, 如果比特幣破解唔到 , 政府 又不能干預, 豈不是 人人 都可以袋住個瑞士銀行戶口隨街走?(Chapman Chen, HKBNews, reports)


63 views0 comments

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page