VIDEO TITLE

 
Politician News Interview

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

 

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

 
Search

連儂牆的膠化跡像。曾焯文Chapman Chen短評

連儂牆表達本土民意,有點象徵意義, 但各區連儂牆近日有膠化跡像, 即是浪費抗爭者精神時間, 消耗民氣。 好多藍絲去攪連儂牆, 義工又和理非非, 企定定被人打, 其他市民又去聲援, 亂哄哄,得個吉。 其實,真正震懾政府的勇武行動係六一二龍和道同七一垃圾會事件; 真正引起世界關注的和理非行動係六月九同六一六百萬大遊行。所以大家不宜再浪費太多時間落連儂牆道。 Pic credit: epochtimes #chapmanchen #maga2020 #ccp #communistchina #donaldtrump #lennonwall

被藍絲打完右邊面,要畀埋左邊面佢打?Turn the Other Cheek to Pro-CCP Thugs? By 曾焯文Chapman Chen, HKBNews

近日多區「連儂牆」義工被親共人士圍毆,例如七月十二號凌晨約一點,九龍灣「連儂牆」,一名中年肥佬,連環出拳重擊姓麥義工頭面,警員接報到場帶走肥佬。美港牧師卜嘉夫(Pastor Bob Kraft)接受本人訪問,表示那位義工硬食拳頭, 毫不還手,立下非常危險的榜樣, 分分鐘死人,問題係香港人被英國殖民地普通法洗腦繳械,誤以為所有暴力都錯,而老共接收英國惡法鉗制港人。「你唔自衛,就會被人打殘,甚至打死;你還拖,最多被控毆鬥,你自己揀啦。」 本人認為另一問題係香港不少基督徒曲解馬太福音5:39耶穌話語:「如果有人打你右邊面,畀埋左邊面佢打。」原來該處耶穌講的並非毆打身體,而係侮辱誹謗。耶穌其實並非左膠,曾道:我帶來的係刀劍,並非和平!(馬太福音10:34)。 聖經鼓勵我們勇武自保 由於大部分人都用右手, 所以打右邊面即是對方用右手手背掌摑你塊面,而根據當時猶太傳統,此乃極大的侮辱。耶穌山上寶訓(以上金句出處)就係要顛覆舊約出埃及記所謂以眼還眼,以牙還牙; 換言之耶穌勸大家勿私怨大過天, 對敵人勿心存報復仇恨 (參Ben Giselbach 2014)。B

美港牧師Bob Kraft:任人打都不自衛,直頭戇瞿(戇居)! 曾焯文Chapman Chen報導

今日(七月十一)凌晨約一點,九龍灣「連儂牆」,一名著灰色衫的中年肥佬,連環出拳重擊兩位義工頭面,兩位義工毫不自衛,警員接報到場,將該名男子帶上警車,而幾名傷者則由救護員治理。美港牧師卜嘉夫(Pastor Bob Kraft)話「在美國,無端遇襲,可用武器或拳頭還拖,甚至殺人,完全合法。真香港人被英國普通法洗腦,任人打到殘,打到死,都不自衛,淨係指擬警察保護。無撩人而遇襲都不自衛,直情戇瞿(音居)無釐頭。」 美港牧師卜嘉夫(Pastor Bob Kraft): 在美國,如果受到襲擊,而採取行動自衛,有以下合法選擇。 一,走人。 二,用槍、刀、胡椒噴霧器,電擊槍(全部合法擁有)或任何你必須使用的東西,阻止襲擊者。 三,用拳頭還擊。如果採取自衛行動,您不會被控犯法或被捕。如果要上法庭(即使襲擊者被殺),你可辯稱當時合法自衛,一經證實,必判無罪。這是理性恰當的法律。 科羅拉多州最高法院,La Voie案,395 P.2d 1001(1964),法院寫道:「只要有合理理由相信,並且確實相信,有被殺的危險,或身體可能受到重大傷害,迫在眉睫,即可採取行動自衛,

 

CONTACT

Thanks for submitting!