top of page

VIDEO TITLE

Home: Video
Politician News Interview

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

Home: Welcome

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Home: Subscribe
Search

抗爭者歡迎港鐵自毀設施Hong Kong Protesters Welcome MTR Co. to Sabotage its Own Facilities. By Chapman Chen

連登傳聞所有港鐵站被破壞的設施全部都是克警臥底做的,志在嫁禍抗爭者,然而,本報訪問過三十位抗爭者,他們都歡迎港鐵帶頭攬炒,串連克警自行打爛所有設施,最好長期封站,癱瘓交通,費事義士以身犯險,慳返好多功夫。再者,睇返相關新聞片,破壞港鐵設施的有大隻佬,亦有瘦弱少年,瘦弱少年大...

特朗普總統讚香港抗爭者親美標語勁正,精神偉大!Pres Donald Trump Praises Hong Kong Protesters for Pro-USA Signs & Spirit

特朗普總統周一新聞發佈會讚香港示威者舉美國旗及持親特朗普標誌如"Make Hong Kong Great Again"『重振香港』。特朗普總統話希望香港抗爭可「以非常人道的方法解決」。「香港有好多勁人。 他們在揮舞美國旗;甚至攜美國旗標誌;甚至有.......

種族清洗,兒童都不放過?Ethnic Cleansing of Hongkongers, Incl.Kids? By Chapman Chen, HKBNews

種族清洗,男女老幼,孕婦兒童,全不放過! 七月二十八日晚約十一點,香港西區及上環,警方襲擊示威者及路過市民。上環文華里有男童回家途中遭催淚彈波及,須救護員及示威者救助。(上周日,元朗西鐵站外,有白RTHK影到香港警察同持械白衫暴徒拍哂膊頭,白衫暴徒在西鐵站內外無差別打香港市...

Home: Blog2

CONTACT

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page