VIDEO TITLE

 

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

 
 
Search

被藍絲打完右邊面,要畀埋左邊面佢打?Turn the Other Cheek to Pro-CCP Thugs? By 曾焯文Chapman Chen, HKBNews

近日多區「連儂牆」義工被親共人士圍毆,例如七月十二號凌晨約一點,九龍灣「連儂牆」,一名中年肥佬,連環出拳重擊姓麥義工頭面,警員接報到場帶走肥佬。美港牧師卜嘉夫(Pastor Bob Kraft)接受本人訪問,表示那位義工硬食拳頭, 毫不還手,立下非常危險的榜樣, 分分鐘死人,問題係香港人被英國殖民地普通法洗腦繳械,誤以為所有暴力都錯,而老共接收英國惡法鉗制港人。「你唔自衛,就會被人打殘,甚至打死;你還拖,最多被控毆鬥,你自己揀啦。」 本人認為另一問題係香港不少基督徒曲解馬太福音5:39耶穌話語:「如果有人打你右邊面,畀埋左邊面佢打。」原來該處耶穌講的並非毆打身體,而係侮辱誹謗。耶穌其實並非左膠,曾道:我帶來的係刀劍,並非和平!(馬太福音10:34)。 聖經鼓勵我們勇武自保 由於大部分人都用右手, 所以打右邊面即是對方用右手手背掌摑你塊面,而根據當時猶太傳統,此乃極大的侮辱。耶穌山上寶訓(以上金句出處)就係要顛覆舊約出埃及記所謂以眼還眼,以牙還牙; 換言之耶穌勸大家勿私怨大過天, 對敵人勿心存報復仇恨 (參Ben Giselbach 2014)。B

 

CONTACT

 

©2019 by Hong Kong Bilingual News 香江日報. Proudly created with Wix.com