top of page

VIDEO TITLE

Home: Video
Politician News Interview

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

Home: Welcome

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Home: Subscribe
Search

應承五大訴求收你皮!How the 5 Demands may be Granted to Fool Hongkongers!By Chapman Chen, HKBNews

坊間傳聞中國會應承香港五大訴求,應該係吹水。但中國一旦應承五大訴求,例如委任表面中立暗底親共法官成立獨立調查委員會,就可令港豬三呼萬歲,解散時代革命,然後加強換血殖民, 秋後算帳,最終收香港人的皮。如今香港人要的,正如美國參議員Marco Rubio同Nancy Pelosi 正確指出,其實係真正自治自由,經已超越五大訴求。 中共永遠不會畀香港自治自由,事關自治自由即是獨立自主。九二六林鄭對話會,講明「香港自治就唔會係一國兩制。」以下為老共可如何利用五大訴求禍港,香港同胞,切勿上當! 第一 成立獨立調查委員會 委任表面黃絲、暗底藍絲,退休法官率領獨立調查委員會, 做戲查佢三五年, 就乜鬼革命民氣都無哂啦! 第二 林鄭下台 即刻雙普選。 唐英年奉命接替林鄭做特首, 港豬歡呼習總萬歲,點知唐英年重聽話過林鄭。 即時雙普選,但要由選舉主任根據基本法篩選參選者,例如曾經嗌光復香港時代革命口號, 就係違反基本法一國兩制, 必須褫奪政治權利終身! 第三撤回送中惡法。經已 正式撤回, 但代之以更加惡毒的緊急法! 第四,撤回暴動定性。 特首撤回六一二甚至成個時代

VP Mike Pence Pls Note that a Revolution, NOT a Protest, is going on in Hong Kong. By Chapman Chen

US Vice President Mike Pence, in his Oct 25 address at a Washington think tank, pledged to "stand with Hong Kong" but urged Hongkongers to "stay on the path of non-violent protest." Here is the deal. First, the VP may not be aware that a real revolution, like the American Revolution, instead of a protest, is going on in Hong Kong. As put by Senator Marco Rubio, "What began as a protest against an unjust extradition bill backed by China has now become a fight for Hong Kong’s

美國政論家歌雅話港人應爭獨立 Dr. Anders Corr thinks Hongkongers should Strive for Independence. By Chapman Chen

美國政論家安德斯.歌雅Anders Corr十月廿一在UCA News發文道:為了自己及全世界,香港人應爭取獨立,而不單止自治。事關中國施捨的自治並非真正自治, 而且不斷受到中國殖民換血,逐步蠶食,到了二零四七,香港更可能完全被中國吞噬。 不過,歌雅無講港人如何可爭取到獨立。歌雅,哈佛大學政府學博士,曾替美國軍方情報局工作,其餘論據如下: 為免刺激北京,香港老泛民、 台灣主流、甚至華盛頓特區維吾爾族流亡人士,皆避談獨立。 主流泛民的如意算盤乃係 一旦香港實行雙普選,中國就好難移除;民主可以加強香港自己統治, 甚至最終獨立。 然而, 時間並不站在香港這邊。 中國經濟及軍事力量不斷加強, 在某些情況, 甚至超越美國;在歐影響力,亦與日俱增。而香港正是中國的後門,用以偷美國科技、換美金、打入國際社會,滲透西方。 與此同時,美歐縱容中國錢踏人權。特朗普總統專注爭取有利貿易協議,少理中國地緣政治威脅,以及人權問題,包括香港( 編者按: 其實特朗普總統不止一次警告中國要人道對待香港人, 並強調香港屬於全世界)。 Source: https://www.uca

Carrie Lam may Grant the 5 Demands to Fool Hongkongers!五大訴求袋主先?By Chapman Chen, HKBNews

Hong Kong Chief Executive Carrie Lam may as well fool Hongkongers by granting the 5 demands of them. As rightly put by Senator Marco Rubio, "What began as a protest against an unjust extradition bill backed by China has now become a fight for Hong Kong’s autonomy and future." What most Hongkongers in fact desire and "deserve" is "real autonomy" -- to borrow Senator Nancy Pelosi's words -- i.e. freedom from China colonization, which Beijing will never grant, for it implies ind

Home: Blog2

CONTACT

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page